BiznesInne

Czym jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to specjalny tryb postępowania upadłościowego, który umożliwia osobom fizycznym, których sytuacja finansowa uległa załamaniu, zrestrukturyzowanie swojego zadłużenia i rozpoczęcie od nowa. W Polsce tryb ten wprowadzony został w 2009 roku.

Osoba ubiegająca się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi mieć swoje miejsce zamieszkania na terenie Polski i nie może prowadzić działalności gospodarczej. Ponadto, jej sytuacja finansowa musi być trudna i stała, co oznacza, że nie może ona zaspokoić swoich wierzycieli z posiadanych przez siebie środków.

Głównym celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zapewnienie osobie zadłużonej szansy na spłatę swoich zobowiązań i rozpoczęcie od nowa bez ciążącego na niej długu. W ramach postępowania upadłościowego zobowiązania dłużnika zostają zredukowane lub umorzone, a wierzyciele otrzymują część swojego długu. Osoba ogłaszająca upadłość konsumencką zobowiązana jest do wykonywania określonych czynności oraz do regularnego wpłacania kwoty na rzecz upadłościowego boiska, które następnie jest rozdzielane między wierzycieli.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Upadłość konsumencka – przebieg procesu

Proces upadłości konsumenckiej przebiega zgodnie z określonymi etapami:

  1. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – wniosek może złożyć osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub rolniczej oraz nie jest dłużnikiem alimentacyjnym. Wniosek ten składa się do sądu, w którym osoba ta ma miejsce zamieszkania.
  2. Postępowanie upadłościowe – po złożeniu wniosku sąd wyznacza tzw. nadzorcę sądowego, który ma za zadanie zbadać sytuację finansową dłużnika oraz wykonać inne czynności związane z postępowaniem. W trakcie postępowania upadłościowego dochodzi do zablokowania dalszych działań wierzycieli wobec dłużnika.
  3. Sporządzenie planu spłaty – w przypadku gdy osoba, której dotyczy upadłość konsumencka posiada majątek, który może zostać zlicytowany w celu spłaty długu, zostaje sporządzony plan spłaty długu, którego zasady i terminy są ustalane przez nadzorcę sądowego.
  4. Zakończenie postępowania – po wykonaniu wszystkich czynności związanych z postępowaniem upadłościowym, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania lub ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej dochodzi do umorzenia zobowiązań finansowych dłużnika, z wyjątkiem tych, które wynikają z umów o charakterze alimentacyjnym oraz z umów o pracę.

Warto jednak pamiętać, że proces upadłości konsumenckiej jest złożony i wymaga przestrzegania wielu procedur i terminów. Dlatego też, w przypadku podjęcia decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma na celu umożliwienie osobie zadłużonej wobec wierzycieli, ale nieposiadającej środków na spłatę długów, rozpoczęcia na nowo swojego życia finansowego. Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej to:

  1. Ustanowienie przez sąd syndyka, który odpowiada za przejęcie majątku dłużnika, podział go i zaspokojenie wierzycieli z jego majątku.
  2. Umorzenie długów, które nie zostaną pokryte przez majątek dłużnika. Oznacza to, że dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku spłaty zobowiązań, których nie jest w stanie uregulować.
  3. Zablokowanie wszelkich egzekucji, które były prowadzone przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.
  4. Niektóre zawody, takie jak np. notariusz, sędzia czy prawnik, mogą odmówić dłużnikowi udzielania swoich usług.
  5. Dłużnik ma obowiązek wykonywania pracy zarobkowej i odprowadzania co miesiąc do sądu ustalonej kwoty, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań wierzycieli.

Warto zaznaczyć, że upadłość konsumencka ma charakter ostateczny i nie jest to droga łatwa ani szybka, jednak dla wielu osób stanowi szansę na poprawienie swojej sytuacji finansowej.

Hi, I’m Renata Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *