BiznesInne

Jak zawrzeć umowę pisemną?

Aby zawrzeć umowę pisemną, należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

  1. Sporządź projekt umowy – przed podpisaniem umowy, warto najpierw sporządzić jej projekt. W projekcie należy uwzględnić wszystkie kluczowe elementy umowy, takie jak warunki, terminy i sposób realizacji umowy.
  2. Przeczytaj umowę dokładnie – przed podpisaniem umowy należy dokładnie przeczytać jej treść, aby mieć pewność, że zrozumiałeś wszystkie jej warunki i nie ma w niej żadnych ukrytych zapisów.
  3. Wypełnij umowę – jeśli umowa wymaga wypełnienia konkretnych pól, należy to zrobić starannie, aby uniknąć nieporozumień.
  4. Podpisz umowę – po przeczytaniu i wypełnieniu umowy, należy ją podpisać. Podpis powinien być czytelny, aby uniknąć wątpliwości co do tożsamości podpisującego.
  5. Zdobądź kopię umowy – po podpisaniu umowy, warto upewnić się, że masz kopię umowy dla siebie i dla drugiej strony. Kopia ta może być przydatna w przypadku jakichkolwiek nieporozumień lub sporów.
  6. Przekaż umowę drugiej stronie – w przypadku, gdy umowa wymaga podpisu obu stron, należy przekazać ją drugiej stronie i oczekiwać, aż druga strona podpisze ją i zwróci do Ciebie.

Czy umowa pomiędzy przedsiębiorcami może być zawarta w innej formie niż pisemna?

Tak, umowa pomiędzy przedsiębiorcami może być zawarta w innej formie niż pisemna, ale wymaga to spełnienia określonych warunków. Zgodnie z przepisami prawa, umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcami może być dokonana w formie ustnej, elektronicznej lub innej formie, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Jeśli chodzi o umowę w formie ustnej, to taka umowa jest ważna, ale może być trudna do udowodnienia w przypadku sporów. W związku z tym, w przypadku zawierania umowy pomiędzy przedsiębiorcami, zaleca się jej zawarcie w formie pisemnej, która jest bardziej bezpieczna i łatwiejsza do udowodnienia w razie sporu.

Natomiast jeśli chodzi o umowy zawierane w formie elektronicznej, to warto pamiętać, że umowa taka musi spełniać określone wymagania formalne, np. musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub innym równoważnym sposobem uwierzytelnienia. Ponadto, umowa w formie elektronicznej musi być zapisana w sposób umożliwiający jej odczytanie i zapisanie na nośniku danych.

W każdym przypadku, przed zawarciem umowy w innej formie niż pisemna, należy dokładnie zapoznać się z przepisami prawa dotyczącymi takiej formy umowy i przestrzegać ich wymogów.

Wirtualne Biuro Kraków

Chcesz założyć działalnośc gospodarczą? Koniecznie zarejestruj swoją firmę w wirtualnym biurze!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Kraków – Krakow.pl

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Hi, I’m Renata Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *